پیشینه پایان نامه | پیشینه تحقیق و پژوهش | پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش | آی ار پاپلیش فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

پیشینه پایان نامه

پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش | در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود.

پیشینه پایان نامه

پیشینه پایان نامه | منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. اگر درباره سازمانی خاص تحقیق میکنید باید یک بخش از فصل دوم را در حد سه تا جهار صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.

ثبت سفارش استفاده از خدمات:

پس از نگارش پایان نامه مدیریت برای آنکه پایان نامه جلد شود باید به صورت زیر تنظیم گردد : پیشینه پایان نامه

۱- صفحه عنوان
۲- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی
۳- فهرست مطالب
۴- فصل اول – طرح تحقیق
۵- فصل دوم – پیشینه تاریخی تحقیق
۶- فصل سوم _ روش تحقیق
۷- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها
۹- فهرست منابع و مآخذ
۱۰- پیوست

۱- عنوان تحقیق

عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه پایان نامه است. گاهی صفحه عنوان درست مانند جلد پایان نامه طراحی می‌شود. صفحه عنوان شامل اطلاعات زیر است:
الف) عنوان پایان نامه
ب  ) نام کامل استاد راهنما
ج  ) نام کامل محقق یا محققین
د   ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .
ذ   ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت )
و   ) تاریخ ارایه پایان نامه

 

۲) پیشگفتار و تشکر و قدر دانی

صفحه تشکر و قدردانی الزامی نیست اما مرسوم است که یک صفحه را به تقدیر و تشکر اختصای می‌دهند. محقق میتواند در پایین پیشگفتار نیز از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند ، سپاسگزاری کند .


پیشینه پایان نامه | پیشینه پایان نامه ارشد | پیشینه پایان نامه دکتری | پیشینه پایان نامه و رساله دکتری